Firmoslev.cz firemní slevy - Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Firmoslev.cz

Vymezení pojmů

1. Firmoslev.cz – je internetový obchodní portál, který představují webové stránky www.firmoslev.cz, provozovaný za účelem zprostředkování prodeje, kde mohou Zákazníci uzavírat se Zájemcem Zprostředkovanou smlouvu prostřednictvím příslušného formuláře objednávky Voucheru, vyplněním údajů, jejich potvrzením a zaplacením plné Ceny.

2. Trvání Akce – doba po kterou je možné zakoupit Voucher.

3. Platnost Voucheru - je období po které je možné Vouchery u Prodejce uplatnit. Po uplynutí Platnosti Voucheru je Voucher neplatný a nelze po jeho předložení již obdržet zboží a/nebo služby.

4. Cena Voucheru – peněžní hodnota Voucheru uvedená na Voucheru

5. Voucher – je potvrzení o zboží a/nebo službách (Nabídce), které se Prodejce zavazuje poskytnout dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, jejich platnosti a uhrazení plné částky za Voucher Zákazníkem. Voucher vystavuje Provozovatel na účet a jménem Prodejce. Voucher také obsahuje Kód Voucheru a je uplatnitelný v listinné nebo elektronické podobě. Uplatněním Voucheru se rozumí předložení Kódu Voucheru Zákazníkem Prodejci.

6. Kód Voucheru – je 10ti místné unikátní číslo Voucheru

7. Nabídka – souhrn zboží a/nebo služeb, které má Prodejce v zájmu poskytnout proti Voucheru (Plnění), prodaného prostřednictvím Firmoslev.cz v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

8. Zprostředkovaná smlouva – smlouva, kterou uzavírají mezi sebou Prodejce a Zákazník na základě které je vystaven Zákazníkovi Voucher.

9. Uživatel – jakákoliv třetí osoba, která navštíví a využívá Firmoslev.cz


1. Provozovatel

1. Provozovatelem webových stránek (portálu) Firmoslev.cz (dále jen „Firmoslev.cz“) je společnost Global Vision, a.s., se sídlem Kouřimská 23, Praha 3 – Vinohrady, 130 00, IČ: 64610314, DIČ: 64610314. Kanceláře společnosti: Nad Výpustí 132, Praha 4. (dále jen „Provozovatel“)


2. Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny osoby (Uživatele) navštěvující, nebo jinak využívající služby poskytované Firmoslev.cz. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Uživatele a dalších souvisejících subjektů. Uživatel svojí návštěvou Firmoslev.cz potvrzuje, že si přečetl tyto Všeobecné obchodní podmínky, souhlasí s nimi, rozumí jim a zavazuje se podle nich řídit. Uživatel také prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a že se bude při používání Firmoslev.cz řídit platnými právními předpisy a zejména respektovat práva třetích osob.

2. Firmoslev.cz je nabídkový portál provozovaný za účelem zprostředkování nákupu zboží a služeb fyzických a právnických osob, které mají za tímto účelem s Firmoslev.cz uzavřeny Zprostředkovatelskou smlouvu (dále jen „Poskytovatel“). Firmoslev.cz pronajímá Poskytovateli prostor a další služby, za účelem uzavření Zprostředkované smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který má možnost Zprostředkovanou smlouvu uzavřít (dále jen „Zákazník“).

3. Voucher je stvrzenka ve formátu pdf, txt, nebo html, který Zákazník obdrží jako potvrzení o nákupu a uzavření Zprostředkované smlouvy s Poskytovatelem. Na základě předložení Voucheru je u Poskytovatele verifikováno uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. Na základě Voucheru je Poskytovatelem Zákazníkovi dodáno zboží a/nebo služba uvedené v Nabídce na Firmoslev.cz a na Voucheru (dále jen „Plnění“) Poskytovatelem. Voucher lze využít pouze jednou.

4. Provozovatel má sídlo na území České Republiky a Firmoslev.cz je taktéž provozován v České Republice se servery umístěnými tamtéž. Ačkoliv je Firmoslev.cz dostupný z jakéhokoliv místa, jeho provoz se řídí právními předpisy České Republiky.


3. Použití serveru Firmoslev.cz
1. Provozovatel Firmoslev.cz je zprostředkovatelem uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem (dále jen „Zprostředkovaná Smlouva“). Firmoslev.cz není účastníkem právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a nenese odpovědnost za škody vzniklé Zákazníkovi a/nebo Poskytovateli v souvislosti se Zprostředkovanou Smlouvou. Firmoslev.cz nenese odpovědnost za škody vzniklé Uživateli v souvislosti s použitím Firmoslev.cz, nebo použitím informací získaných na Firmoslev.cz

2. Provozovatel Firmoslev.cz nenese odpovědnost za obsah sdělení a nabídek Poskytovatele zveřejněných na Firmoslev.cz, jejich pravdivost a kvalitu, za dodržování osobnostních nebo autorských práv Poskytovatelem, nebo za nekalosoutěžní jednání Poskytovatele, stejně jako Provozovatel nenese odpovědnost za kvalitu Plnění poskytnutého Zákazníkovi Poskytovatelem po předložení Voucheru na základě Zprostředkované Smlouvy.

3. Služby Firmoslev.cz jsou poskytovány Uživateli bezplatně. Provozovatel Firmoslev.cz se nezavazuje poskytovat služby nepřerušeně a neodpovídá za škody vzniklé Uživateli nebo Zákazníkovi v důsledku výpadku nebo poruchy Firmoslev.cz, za případné poškození počítače nebo dat Uživatele, nebo škody vzniklé stahováním dat nebo neoprávněného přístupu k datům Uživatele v důsledku použití Firmoslev.cz.

4. Uživatel může být v důsledku kliknutí na odkaz na Firmoslev.cz přesměrován na jinou webovou stránku třetí strany. Provozovatel nenese odpovědnost za tyto webové stránky třetích stran.

5. Firmoslev.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, nebo zakázat přístup Uživatele ke službám poskytovaných serverem Firmoslev.cz.

6. Firmoslev.cz je autorským dílem společnosti Global Vision, a.s.. Provozovatel je vlastníkem veškerých majetkových autorských práv k serveru Firmoslev.cz. Obsah serveru Firmoslev.cz je zakázáno kopírovat, šířit, uchovávat nebo měnit bez souhlasu Provozovatele.

7. Uživatel se zavazuje serveru Firmoslev.cz poskytovat pouze pravdivé a úplné informace, zejména své jméno a název společnosti, IČ, adresu, email a další kontaktní údaje.

8. Uživatel je při koupi automaticky registrován a s registrací souhlasí. Uživatel se zavazuje používat server Firmoslev.cz pouze pod jedním uživatelským účtem. Provozovatel Firmoslev.cz je oprávněn účet uživatele a zejména duplicitní účty Uživatele kdykoliv smazat.

9. Zákazník je oprávněn od uzavření Zprostředkované smlouvy s Poskytovatelem bez udání důvodu odstoupit do 14ti dnů od koupě v případě, že ještě neuplatnil Voucher.

10. Uživateli a Provozovateli je zakázáno používat server Firmoslev.cz v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, záměrně se snažit poškodit pověst nebo technické zázemí Firmoslev.cz, pokoušet se získat uživatelská jména, hesla nebo osobní údaje jiných uživatelů, narušit stabilitu, chod nebo provoz serveru Firmoslev.cz stejně jako jakkoliv se snažit poškodit technické nebo programové vybavení Firmoslev.cz. Firmoslev.cz je oprávněn vymáhat na uživateli, který poruší tyto Všeobecné obchodní podmínky vniklou škodu.

11. Uživatel prohlašuje že pokud je mladší 18-ti let, nebude používat Firmoslev.cz nebo jeho části pokud by jeho použitím došlo k porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo právních předpisů České Republiky.

 

4. Uplatnění Voucheru
1. Zákazníkovi je Poskytovatelem dodáno Plnění na základě předložení Voucheru. Voucher je možno uplatnit pouze jednou. Poskytovatel je oprávněn zkontrolovat platnost Voucheru před poskytnutím Plnění.

2. Poskytovatel je oprávněn neposkytnout plnění ihned po předložení Voucheru, nýbrž registrovat zákazníka a přidělit mu období ve kterém poskytne Zákazníkovi Plnění a to i mimo období Platnosti Voucheru. Období pro předložení poukazu a poskytnutí Plnění musí být v souladu s podmínkami, které byly uvedeny při koupi v Nabídce a jsou uvedeny na Voucheru, stejně jako v souladu s informacemi, které o sobě a Nabídce uvedl Poskytovatel v době Trvání Akce.

3. Reklamace Plnění je možná pouze u Poskytovatele. Protože však Firmoslev.cz je zprostředkovatelem koupě a snaží se maximálně zlepšovat služby Uživatelům, je Zákazník povinen reklamaci oznámit také Provozovateli Firmoslev.cz a to na kontakty uvedené na Firmoslev.cz v sekci „Kontakty“.

 

5. Ochrana osobních údajů
1. V souvislosti s použitím serveru Firmoslev.cz Uživatelé, kteří vyplní jakýkoliv registrační formulář na serveru Firmoslev.cz, nebo uživatelé, kteří uzavřou Zprostředkovanou Smlouvu s Poskytovatelem, poskytují Provozovateli osobní údaje ve smyslu zákona 101/2000 Sb. V rozsahu: jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, adresa, email, telefon (dále jen „Osobní údaje“). Uživatel poskytnutím Osobních údajů souhlasí s jejich zpracováním a použitím v rozsahu těchto Osobních údajů.

2. Provozovatel zpracovává Osobní údaje v rozsahu nutném pro zabezpečení všech povinností plynoucích z těchto Všeobecných obchodních podmínek a právních předpisů České Republiky, zejména pro správu uživatelských účtů, marketingové akce, zajištění práv a povinností souvisejících z uzavřené Zprostředkované Smlouvy a předání Osobních údajů Poskytovateli v rozsahu nutném pro dodržení a realizaci Zprostředkované Smlouvy.

3. Uživatel bere na vědomí, že zrušení svolení zpracování osobních údajů může učinit pouze písemnou formou, doručenou na adresu Provozovatele. Zrušením svolení zpracovávat Osobní údaje Provozovatel také bez náhrady zruší Uživateli jeho uživatelský účet.

4. Uživatel poskytnutím osobních údajů dobrovolně souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat bez dalších nákladů zprávou elektronické pošty zaslanou na kontaktní údaje uvedené na adrese Firmoslev.cz nebo způsobem uvedeným v obchodním sdělení.

5. Provozovatel bude zpracovávat Osobní údaje po celou dobu existence uživatelského účtu a 2 roky po jeho zrušení. Dále je Provozovatel oprávněn předat osobní údaje ke zpracování třetí straně oprávněné ke zpracování Osobních údajů dle platných právních předpisů. Seznam osob zpracovávajících Osobní údaje pro Provozovatele je uveden na webových stránkách Firmoslev.cz.


6. Závěrečná ustanovení
1. Firmoslev.cz je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv měnit a upravovat. Tyto obchodní podmínky jsou platné od svého zveřejnění na Firmoslev.cz 11.11.2011. Firmoslev.cz informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek jejich zveřejněním na webových stránkách Firmoslev.cz

2. Neplatností nebo neúčinnosti kteréhokoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

V Praze dne 11.11.2011.

DALŠÍ SLEVY:

Litujeme, nebyla nalezena žádná vyhovující položka katalogu

Zkuste jiné nastavení filtrů a vyhledávání.